Regulamin

Regulamin Serwisu Biznes Zone

świadczonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

z siedzibą w Warszawie

Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2023 roku.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje i zakres świadczonych przez Serwis Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartych za pośrednictwem Serwisu, czas i zasady realizacji Usług, warunki i formy płatności za Usługi, uprawnienia Usługobiorcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, prawa Usługobiorcy (klienta) będącego konsumentem.
 2. Serwis świadczy Usługi za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy o świadczenie usług zawierane przez Usługobiorcę z Serwisem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, których rodzaj, zakres i szczegółowy opis, są wskazane w Serwisie. Usługi polegają w szczególności na krótkoterminowym wynajmie Sal konferencyjnych.
 4. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Przeglądanie oferty Serwisu nie wymaga rejestracji. Użytkowanie Serwisu bez rejestracji nie daje dostępu do pełnej funkcjonalności oferowanej przez Serwis. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę (klienta) z Serwisem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Serwisu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.
 6. Dokonanie rezerwacji w Serwisie wymaga zarejestrowania w nim konta Użytkownika.
 7. Korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania ofert jest bezpłatne, a odpłatnością objęte są zamieszczone w nim Usługi.
 8. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: https://booking.biznes-zone.com/regulamin/.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies.
 10. Z usług Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, które mają możliwość występowania w Serwisie jako osoba prywatna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorstwa lub osoby prawnej.
 11. Serwis obsługuje Użytkownikow na terytorium Polski.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Formularz Rezerwacyjny – formularz zawierający dane niezbędne do dokonania rezerwacji Sali Konferencyjnej przez Użytkownika, dostępny pod adresem https://booking.biznes-zone.com/;
 2. Fundacja – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, 18 piętro, Atlas Tower, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000442857, numer NIP: 5213641211, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502;
 3. Gość – podmiot, który nie jest Użytkownikiem, a jest zapraszany albo wprowadzany przez Użytkownika na teren Lokalu lub przebywa w Lokalu za zgodą Użytkownika;
 4. Lokal – przestrzeń biurowa, w której znajduje się dana Sala Konferencyjna; 
 5. Sala Konferencyjna – wyodrębnione w Lokalu pomieszczenie, przeznaczone do celów spotkań, konferencji, szkoleń itp., które jest udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 6. Serwis – Serwis internetowy Biznes Zone działający pod adresem https://booking.biznes-zone.com/ prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, 18 piętro, Atlas Tower, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000442857, numer NIP: 5213641211, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502;
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Fundację;
 8. Usługi – usługi świadczone przez Fundację tj. najem Sali Konferencyjnej;
 9. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Prawo przedsiębiorców, a także osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, korzystająca z Usług.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
  • a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  • c) akceptacja niezbędnych plików cookies.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

§4 Rezerwacja Sali Konferencyjnej

 1. Użytkownik może dokonać zgłoszenia chęci rezerwacji Sali Konferencyjnej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie https://booking.biznes-zone.com/.
 2. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia przesłania formularza rezerwacyjnego i opłacenia usługi za pośrednictwem dostępnych na stronie możliwości płatności.
 4. Potwierdzenie rezerwacji następuje po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty i jest dokonywane wyłącznie  w formie mailowej. Tylko potwierdzenie rezerwacji stanowi gwarancję możliwości korzystania z Sali Konferencyjnej.
 5. Dokonanie rezerwacji Sali Konferencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik może anulować rezerwację najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem rezerwacji Sali Konferencyjnej.
 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji 24 godziny przed planowym terminem rezerwacji Sali Konferencyjnej uiszczona opłata nie ulega zwrotowi.   
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku, gdy w danym terminie nie ma dostępnych Sal Konferencyjnych.
 9. W sytuacji upływu czasu świadczonej Usługi zadeklarowanej w Formularzu Rezerwacyjnym, Fundacja ma możliwość naliczenia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem, jeżeli dana sala konferencyjna nie uległa wcześniejszej rezerwacji.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sali Konferencyjnej Użytkownikowi, który korzystając poprzednio z usług Fundacji, w szczególności usług świadczonych w ramach projektu Biznes Zone, nie stosował się do treści zawartych umów i obowiązujących Regulaminów.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Sali Konferencyjnej Użytkownikowi, jeżeli charakter organizowanego spotkania bądź wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Fundacji.
 12. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem  1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 13. Fundacja może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
  • a) zaprzestanie bądź decyzję Fundacji o zaprzestaniu funkcjonowania;
  • b) istotną zmianę bądź decyzję Fundacji o istotnej zmianie przedmiotu działalności;
  • c) istotną reorganizację Fundacji;
  • d) wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez Fundację, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Użytkownika;
  • e) opóźnienie Użytkowania w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Fundacji;
  • f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Użytkownika.

§ 5  Opłata

 1. Opłata za korzystanie z Sali Konferencyjnej jest obliczana według stawek godzinowych w wysokości określonej w Serwisie. Opłata naliczana od każdej rozpoczętej godziny.
 2. Płatności będą realizowane za pomocą serwisu Przelewy24.pl. Regulamin płatności znajduje się pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin. Użytkownik, aby móc skorzystać z płatności za pomocą serwisu Przelewy24.pl, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z wskazanego systemu płatności elektronicznej.
 3. Jeśli Użytkownik wyrazi wolę otrzymania Faktury VAT wypełniając odpowiednią rubrykę w Formularzu Rezerwacji oraz podając niezbędne dane w tym numer NIP, Faktura VAT w formie elektronicznej zostanie mu wysłana na wskazany adres e-mail.
 4. W przypadku korzystania z Sali Konferencyjnej ponad zarezerwowany czas, Fundacja uprawniona jest do naliczania dodatkowej opłaty za  każdą rozpoczętą godzinę korzystania z Sali Konferencyjnej zgodnie z Cennikiem.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 24 przed planowanym terminem rezerwacji Fundacja zwraca Użytkownikowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Środki zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Serwis wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 6 Udostępnienie Sali Konferencyjnej

 1. Lista aktualnych lokalizacji Sal Konferencyjnych dostępna jest w Serwisie.
 2. Wynajem Sali Konferencyjnej jest możliwy w godzinach pracy lokalu.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Sali Konferencyjnej poprzez przekazanie przez Fundację klucza, po uprzednim wpisaniu się na listę dostępną w recepcji Lokalu. Klucz podlega zwrotowi po zakończeniu korzystania z Sali Konferencyjnej. W ramach korzystania z Sali Konferencyjnej Użytkownik uprawiony jest do korzystania z urządzeń znajdujących się w wybranej Sali Konferencyjnej. Elementy wyposażenia dostępne są w ofercie na stronie internetowej.
 4. W ramach wynajmu Sali Konferencyjnej Fundacja nie udostępnia Użytkownikowi sprzętu komputerowego.
 5. Ze sprzętu udostępnianego Użytkownikowi w ramach korzystania z Sali Konferencyjnej, Użytkownik ma prawo korzystać wyłącznie w Sali konferencyjnej.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione przez Użytkownika oraz Gości do Sali Konferencyjnej.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Sali Konferencyjnej rzeczy.

§ 7 Zasady korzystania z Sali Konferencyjnej

 1. Użytkownik ma prawo dokonać montaż i demontaż, założyć dodatkowe oświetlenie i nagłośnienie, elementy wystroju czy wyposażenia w Sali Konferencyjnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Fundacji, o ile zmiany takie nie będą uciążliwe dla innych użytkowników Lokalu.
 2. Użytkownik nie ma prawa odstępować zarezerwowanych godzin przysługujących mu do korzystania z Sali Konferencyjnej innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej. Wyłącznie Użytkownik jest uprawniony do odbioru oraz zdania kluczy.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przyklejania, przypinania lub w inny sposób mocowania do ścian, okien i drzwi Sali konferencyjnej jakichkolwiek przedmiotów, w tym plakatów i banerów.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do wynajmowania i użyczania Sali konferencyjnej osobom trzecim.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Sali Konferencyjnej w stanie, w jakim została mu wydana, w szczególności do usunięcia wszelkich wniesionych przez Użytkownika rzeczy, w tym także materiałów szkoleniowych i promocyjno-informacyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w Sali Konferencyjnej oraz/lub w jej wyposażeniu Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów naprawy powstałych szkód.
 6. Użytkownik ma prawo korzystania z usług ksero za dodatkową opłatą, ustalaną zgodnie z Cennikiem.
 7. W przypadku wynajęcia Sali konferencyjnej celem przeprowadzenia szkolenia/ innego wydarzenia powyżej 10 osób zapewnienie kawy/herbaty/ wody leży po stronie Użytkownika. Fundacja jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie kawy/herbaty/wody, przedmiotowa usługa nie posiada serwisu zapewniającego jej bezpośrednie dostarczenie do Sali konferencyjnej. 

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania osób i mienia znajdujących się na terenie Lokalu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o czystość w Lokalu oraz korzystania z Sali Konferencyjnej zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Fundacji o każdym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiekolwiek mienia znajdującego się na terenie Lokalu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania osobom trzecim kluczy, jakie otrzymał od Fundacji w ramach dostępu do Usług.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie Lokalu z jego winy oraz zaproszonych przez niego Gości, w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie oraz kradzież wyposażenia.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Fundacji o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zaistnieniu sytuacji mogącej skutkować powstaniem niebezpieczeństwa lub zagrożenia dla osób lub mienia, powstania szkody lub straty, kradzieży lub innej sytuacji mogącej mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Lokalu.

§ 9 Zasady korzystania z Internetu

 1. Fundacja zapewnia Użytkownikowi nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu na obszarze całego Lokalu.
 2. Zabronione jest korzystanie z programów peer to peer, pobieranie i/lub rozpowszechnianie materiałów niezgodnych z warunkami licencji. Niniejsze wyłączenie nie znajduje zastosowania do komunikatorów internetowych.
 3. Zabronione jest pobieranie i/lub udostępnianie materiałów niezgodnych z prawem lub nadmiernie obciążanie łącza poprzez ściąganie dużych plików, tj. ponad 5 GB w celach rozrywkowych (np. plików torrenty, gir, itp.).
 4. W przypadku złamania przez Użytkownika zakazów, o których mowa w ust. 1-3, Fundacja ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu/obniżenia opłaty za niewykorzystane Usługi.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1-3.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie infrastruktury Lokalu oraz mediów w szczególności  prądu i  Internetu celem kopania kryptowalut (tzw. Cryptocurrency mining).

§ 10 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.
 5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Serwisu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
  • 1) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Serwisu, lub
 7. W przypadku, w którym Serwis nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 8. Serwis poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub trwałym nośniku, w sposób tożsamy ze sposobem złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Środki zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Serwis wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika i Serwisu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Serwisem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Użytkownika i Serwisu, w przypadku stwierdzenia wady w zrealizowanej usłudze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.
 12. Odpowiedzialność Fundacji ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. Odpowiedzialność Fundacji za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.
 13. Odpowiedzialność Fundacji z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Użytkownika niebędącego:
  • a)  Konsumentem;
  • b)  osobą fizyczną zawierającą z Fundacją umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12 Dane kontaktowe

 1. Użytkownik  może kontaktować się z Fundacją:

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do indywidualnego negocjowania warunków korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie w przypadku długotrwałej współpracy z Użytkownikiem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Lokalu.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Fundacja zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Użytkowników, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
 4. Fundacja informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Użytkownika przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Użytkownik, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 7. Fundacja informuje, że wyświetlanie wizualizacji Sal konferencyjnych w systemie teleinformatycznym Użytkownika, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Użytkownika a rzeczywistym wyglądem Sali konferencyjnej, nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Fundacja informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Fundację wyłącznie dla celów informacyjnych.
 9. Fundacja w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 11. Fundacja zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Fundacji oraz podmiotom trzecim. Fundacja lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 14. Wszelkie spory związane z Usługami Biznes Zone świadczonymi przez Fundację na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZOR-FORMULARZA-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY

Wzór reklamacji

WZOR-REKLAMACJI

W ramach naszej strony wykorzystywane są pliki cookies w celach technicznych, analitycznych i marketingowych. Pełne informacje o ich działaniu oraz wytyczne jak wyłączyć cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.